Kuva1.jpg                 

 

Lukioikäinen Ilona saapuu terveydenhoitajan vastaanotolle. Ilona on lukion 1. luokalla. Terveystarkastuksen aikana kartoitetaan Ilonan terveydentilaa ja siihen liittyviä seikkoja. Ilona kertoo harrastavansa lentopalloa ja sen tiimoilta liikkuu kolmesti viikossa rasittavasti. Lisäksi hän lenkkeilee ahkerasti ja käy salilla. Ilona kertoo omaavansa laajan kaveripiirin, jonka kanssa viettää paljon aikaa vapaa-ajalla, erityisesti viikonloppuisin. Ilona kertoo välien perheen kanssa olevan läheiset, mutta hänen äitinsä on ollut huolissaan Ilonan päihteiden käytöstä. Alkoholia Ilona kertoo käyttävänsä viikoittain 6 annosta, jotka painottuvat yhteen viikonloppuiltaan. Tupakkaa kertoo kokeilleensa, mutta ei polta aktiivisesti.  

Ilona kertoo syövänsä vain harvoin koulussa, kotona syö välipalan ja illalla treenien jälkeen päivällisen. Aamupalaksi syö yhden leivän. Ilona kertoo vastikään alkaneensa seurustelemaan ensimmäisen poikaystävänsä kanssa ja olevansa nyt seksuaalisesti aktiivinen. Ehkäisynä heillä on tähän asti ollut käytössä kondomi. Ilona menestyy koulussa kohtuullisen hyvin. Kertoo nukkuvansa keskimäärin 7 tuntia yössä, viikonloppuisin valvoo myöhään ja nukkuu pitkään. Energiajuomia kuluu jonkin verran. Mielialansa kokee suhteellisen hyväksi ajoittaista koulustressiä lukuun ottamatta. 

 

beer-g0cdf492b6_1920.jpg

(Pixabay)

 

Ilonan tilanteessa erityisiksi terveystarpeiksi ja mahdollisiksi huolenaiheiksi nousevat hänen selkeästi heikko ravitsemustilansa ja sen kanssa käsi kädessä kulkeva melko runsas alkoholin käyttö. Näiden lisäksi Ilonan unensaanti on liian vähäistä ja unirytmi epäsäännöllinen. Tärkeää on myös ottaa puheeksi ehkäisyasiat hänen kanssaan ja huomioida koulunkäynnistä aiheutuva stressi. 

 

Ilonan terveystarkastuksessa positiivisia, hyvin toimivia asioita ovat liikunta, hyvä koulumenestys, tupakoimattomuus sekä hyväksi koettu mieliala. Lisäksi positiivisena voidaan nähdä sosiaalisina voimavaroina toimiva laaja kaveripiiri, seurustelusuhde sekä läheiset suhteet perheeseen. 

 

Lukioikäisen terveystarkastuksessa keskeistä on selvittää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia selvittämällä elintapoja, elämäntilannetta, sosiaalista verkostoa sekä opiskeluun liittyviä asioita. Tärkeää on pyrkiä havaitsemaan elintapoihin liittyviä riskejä sekä antaa tukea ja neuvontaa näiden vähentämiseksi, Ilonan kohdalla näitä elintavoista johtuvia riskejä ovat runsas alkoholinkäyttö ja riittämätön uni. Alkoholi on haitallista nuorten kehittyville aivoille. Lisäksi nuorena aloitettu alkoholinkäyttö altistaa alkoholiin liittyville ongelmille aikuisuudessa ja lisää merkittävästi nuorten tapaturmariskiä. Nuorella on myös suurempi riski saada alkoholimyrkytys. (MLL 2021a.) 

 

Lukioikäisen terveystarkastuksen osana on myös selvittää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä seikkoja. Tässä tapauksessa Ilona on ilmoittanut olevansa parisuhteessa ja seksuaalisesti aktiivinen, joten ehkäisyneuvonta ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat ovat ajankohtaisia(THL 2021.Lukiolaisella seksuaalinen kehitys etenee ja parisuhteet tulevat ajankohtaisiksi. Seksuaalisuuteen tai seksiin voi tässä ikäryhmässä liittyä myös sosiaalista painetta. (MLL 2019.) 

 

Lukioikäisen nuoren aivot kehittyvät vielä, jonka vuoksi uni ja lepo on tärkeää uuden oppimisen ja aivojen palautumisen kannalta (MLL 2021b). Levon tarve korostuu, jos nuorella on paljon liikuntaharrastuksia (MLL 2021c). Nuoren olisi syytä saada unta noin 8–9 tuntia vuorokaudessa, säännöllisestä vuorokausirytmistä tulisi pitää kiinni myös viikonloppuisin ja loma-aikoina (Mieli ry 2021). Riittävä, säännöllinen ravitsemus on perusta jaksamiselle. Oikea ravitsemus on myös ensiarvoisen tärkeää lihasten ja luiden kasvulle, kehon päivittäisen toiminnan sekä liikunnan kannalta. (Lyytikäinen & Raulio 2020.) Nuoret ovat murrosiän jälkeen usein epävarmoja omasta kehostaan ja syömishäiriöt yleistyvätkin merkittävästi nuoruusiällä (THL 2019). 

 

Lähteet:

 

Lyytikäinen, A. & Raulio, S. 2020. Koululaisten ja opiskelijoiden ravitsemus. Duodecim Terveyskirjasto. Viitattu 30.9.2021. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019. 15–18-vuotiaan seksuaalinen kehitys.  Viitattu 30.9.2021. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021. Terveystarkastukset toisella asteella. Viitattu 30.9.2021. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2021a. Nuori kiinnostuu alkoholista. Viitattu 30.9.2021. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2021b. Nuoren aivojen kehitys. Viitattu 30.9.2021.  

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2021c. Nuoren nukkuminen. Viitattu 30.9.2021. 

Mieli ry 2021. Unen tarve vaihtelee. Viitattu 30.9.2021.  

Nuorten syömishäiriöt. 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 30.9.2021.