Digitaalisella medialla on nykyisin iso osuus ihmisten arjessa ja se yleistyy tulevaisuudessa varmasti myös osana terveydenhoitopalveluita. Myös terveydenhoitajalle erilaiset digitaalisen median väylät ovat yksi työkalu muiden joukossa ja siksi terveydenhoitajan on hyvä osata käyttää ja hyödyntää erilaisia digitaalisen median väyliä sekä olla tietoinen erilaisista digitaalisen median palveluista. Digitaalisen median avulla voidaan järjestää muun muassa erilaisia chat- tai puhelinpalveluita, joiden välityksellä on mahdollista antaa terveysneuvontaaohjausta sekä tukea. Palveluiden avulla voidaan ohjata oikean terveyspalvelun piiriin, toteuttaa hoidontarpeen arviointia sekä järjestää etävastaanottoja.  

 

Digitaalisen median palvelut ovat matalankynnyksen palveluita, joiden kautta on mahdollista ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen myös anonyymisti. Palveluita on helppo räätälöidä eri ikäisille sekä erilaisia tarpeita omaaville ihmisilleEsimerkiksi nuorten voi olla luontevampaa lähestyä ammattilaista ja helpompaa kertoa omista ongelmistaan ja vaikeista asioista digitaalisen median kautta kuin kasvokkainAmmattilaiset taas pystyvät hyödyntämään digitaalista mediaa levittämällä terveyteen liittyvää tietoa ja materiaalia sekä potilasohjeita erilaisten terveysportaalien kuten Terveysportin kautta. Digitaaliset palvelut, kuten Maisa ja Omakanta, mahdollistavat suoremman viestinnän potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välilläTällaiset palvelut lisäävätkin terveydenhuollon läpinäkyvyyttä, sillä kirjauksia on mahdollista asettaa asiakkaalle itselleen nähtäväksi 

 

Digitaalisen median hyödyntämisen myötä etävastaanotot lisääntyvät ja etätyö mahdollistuu. Haasteina voidaan nähdä syrjäytymisriski, eriarvoisuus, kohtaamisen pintapuolisuus ja teknologian mukanaan tuomat ongelmatilanteet. Toisaalta digitaalinen media tuo mukanaan terveydenhuoltoon myös paljon mahdollisuuksia. Runsas tarjonta spesifejä auttajatahoja helpottaa asiakkaan hakeutumista oikeanlaisen avun piiriin. Etävastaanottojen yleistyminen säästää myös terveydenhoitajan työaikaa ja näin mahdollistaa useamman asiakkaan auttamisen työpäivän aikana. Tulevaisuudessa erilaiset digitaalisen median väylät vaikuttaisivat myös terveydenhoitajan työaikoihin mikäli palveluiden tulisi olla asiakkaiden käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.  

 

Nuorille suunnattuja digitaalisia palveluita ovat muun muassa Sekasin -chat, lasten ja nuorten puhelin sekä Väestöliiton ylläpitämä Hyvä kysymys –verkkopalvelu, johon kuuluu esimerkiksi seksuaalineuvontachat. 

Verkkoauttamisen periaatteissa korostuvat samat potilaan oikeuksia ja yksityisyyden suojaa turvaavat seikat mitkä perinteisessäkin potilastyössä. Verkkoauttamisen periaatteita ovat muun muassa luottamuksellisuus sekä kunnioittava kohtaaminenAmmattilaisella on velvollisuus kertoa palvelun ikärajoista sekä anonyymiudesta. Päivystäjällä on vaitiolovelvollisuus, ja keskustelut yhteydenottajan ja ammattilaisen välillä ovat luottamuksellisia. (Suomen Delfins 2021.) 

 

Digitaalisen median palveluissa anonyymius on haaste ammattilaisen ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen kannalta esimerkiksi tilanteessa, jossa epäillään alaikäiseen kohdistunutta rikostaTerveydenhuollon ammattilaisella on aina ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle, mikäli hän epäilee alaikäiseen kohdistuvaa rikosta tai kaltoinkohtelua. Näissä tapauksissa myös lastensuojeluun olisi velvollisuus ottaa yhteyttä. Asiakkaan ottaessa yhteyttä anonyyminä, ei tilannetta voida lähteä hoitamaan sen vaatimalla vakavuudella eikä virkavaltaan voida olla yhteydessä, ellei asiakas halua paljastaa henkilöllisyyttään. Mikäli alaikäisen asiakkaan henkilöllisyys kuitenkin on tiedossa, tulee ammattilaisen huolen herätessä olla aina yhteydessä viranomaisiin sekä lastensuojeluun matalalla kynnyksellä. Tähän ei tarvita erikseen nuoren lupaa, eikä se riko potilaan ja terveydenhoitajan välistä salassapitovelvollisuutta. (Exit ry 2021.) 

 

Lähteet: 

Exit ry 2021. Ilmoitusvelvollisuus. Viitattu 1.10.2021. 

 

Suomen Delfins ry 2021. Puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet. Viitattu 1.10.2021. 

 

Toimeksi.fi 2021. Valtakunnallisesti auttavat puhelimet ja chatit. Viitattu 1.10.2021